Betingelser for brug

Generelle betingelser for brug af

internetplatformen FIRST CLAAS RENTAL

Februar 2019

CLAAS Global Sales GmbH,

Mühlenwinkel 1, D-33428 Harsewinkel

– herefter kaldet operatør –

 

Ved at gå ind på eller anvende webstedet erklærer du dig indforstået med disse betingelser og indgår en juridisk bindende kontrakt med operatøren. Du har ikke adgang til dette websted, hvis du ikke vil eller kan godkende betingelserne.

 1. Generelt / kontraktens genstand

1.1 CLAAS Global Sales GmbH driver webstedet firstclaasrental.dk / www.firstclaasrental.claas.com/da. Med FIRST CLAAS RENTAL skaber operatøren en webbaseret formidlingsplatform for udlejningsmaskiner til landbruget (herefter også kaldet “websted”). I forbindelse med brugen af webstedet kan kunden sende en forespørgsel om leje af en traktor til CLAAS. I første omgang forespørges der om kundens konkrete behov på webstedet. Når forespørgslen er sendt til CLAAS, videresender CLAAS kundens behov til den autoriserede CLAAS importør i Danmark. Herefter tager den autoriserede CLAAS importør kontakt til kunden for at drøfte detaljerne i det konkrete tilbud og den konkrete afvikling af kontrakten. CLAAS importøren kan kun give et konkret tilbud, hvis der er en maskine med det ønskede udstyr til rådighed. Alternativt kan den autoriserede CLAAS importør tilbyde et alternativt produkt.

1.2 CLAAS udlejer ikke selv maskiner til kunderne, men optræder her kun som formidler. Den konkrete lejekontrakt indgås mellem leverandøren af maskinen (autoriseret CLAAS importør) og kunden. For disse lejekontrakter mellem leverandøren og kunden er udbyderens kontraktbetingelser gældende. Udbyderen af maskinen meddeler kunden disse.

Angivelserne og oplysningerne på webstedet kan ikke anses som ikke bindende kontrakttilbud fra CLAAS eller udbyderen af maskinen. Der skal særligt gøres opmærksom på, at angivelserne om priser kun er uforpligtende vejledende priser og ikke udgør den endelige lejepris for maskinen. Lejeprisen fastsættes alene af leverandøren af maskinen og kunden i forbindelse med leverandørens konkrete fremsendelse af et tilbud.

1.3 Brugen af webstedet sker udelukkende på grundlag af disse almindelige betingelser for brug. Med sin brug anerkender brugeren de foreliggende betingelser for brug.

2. Optagelse af kontakt / tilbudsgivning

2.1 Med henblik på at kunne analysere kundens behov præcist bliver kunden stillet præcise spørgsmål vedrørende den ønskede maskine (maskinens effekt, arbejdsvarighed osv.). Disse oplysninger er nødvendige for at kunne undersøge kundens behov og tilbyde den rette maskine til udlejning.

2.2 Kunden bliver i forbindelse med brugen af webstedet bedt om at indtaste sine personoplysninger (navn, e-mailadresse, telefonnummer o.l.). Det er frivilligt at give oplysningerne. Operatøren garanterer, at disse oplysninger udelukkende kan behandles af CLAAS og den ansvarlige autoriserede CLAAS importør til vurdering af forespørgslen og fremsættelse af et tilbud. Der kan ikke fremsættes et tilbud uden disse oplysninger.

3. Garanti / ansvar

3.1 Da det er leverandøren af maskinen og ikke CLAAS, der er ansvarlig for udførelsen af udlejningen, er CLAAS ikke ansvarlig for ydelsen, herunder heller ikke for gennemførelsen og kvaliteten.

3.2 CLAAS er ansvarlig over for brugerne i henhold til de almindelige lovbestemmelser, for så vidt der ikke fremgår andet af nedenstående bestemmelser.

3.3 Operatøren er ubegrænset ansvarlig for forsæt og grov uagtsomhed samt for skader på liv, legeme eller helbred samt for krav i henhold til produktansvarsloven. Ansvaret for garantier, som CLAAS har påtaget sig, berøres ikke heraf. I øvrigt er ansvaret begrænset eller bortfalder i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser.

3.4 Operatøren er kun ansvarlig for simpel uagtsomhed, hvis der overtrædes en forpligtelse, hvis overholdelse er af særlig betydning for opnåelse af kontraktens formål (kardinalpligt). I dette tilfælde er CLAAS kun ansvarlig for kontrakttypiske skader og udgifter, der med rimelighed kunne forudses.

3.5 Ansvaret omfatter ikke et ansvar for indirekte skader og følgeskader, herunder for skader i forbindelse med driftsforstyrrelser og tabt fortjeneste.

4. Links til tredjeparters websteder

Dette websted kan indeholde links til andre websteder, der drives af tredjeparter. Sådanne hyperlinks stilles kun til rådighed til informationsformål. CLAAS kontrollerer ikke sådanne websteder og er ikke ansvarlig for indholdet på dem. Brugen af hyperlinks til sådanne websteder implicerer hverken accept af indholdet eller en forbindelse til operatøren af webstedet.

5. Ophavsret

Alle rettigheder til de anvendte tekster, fotos, logoer, grafiske fremstillinger og deres placering på internetsiderne er forbeholdt CLAAS. De er omfattet af ophavsretlig beskyttelse eller andre beskyttede rettigheder og må ikke bruges, kopieres, distribueres eller ændres af tredjepart til kommercielle formål. Medmindre andet er anført, er de anvendte CLAAS logoer, mærkenavne og -skrifttræk og emblemer varemærkebeskyttede og må hverken benyttes til reklameformål eller til offentlig distribution af de her givne oplysninger uden særlig skriftlig godkendelse fra CLAAS.

6. Afsluttende bestemmelser

6.1 Skulle enkelte bestemmelser i disse betingelser for brug være eller blive ugyldige eller uigennemførlige, berøres de øvrige bestemmelsers gyldighed ikke heraf. Den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse skal erstattes af en bestemmelse, der kommer så tæt på den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse som muligt. Det samme gælder i tilfælde af, at parterne efterfølgende konstaterer, at bestemmelserne i betingelserne for brug viser sig at være ufuldstændige.

6.2 CLAAS har ret til ensidigt at ændre og/eller supplere betingelserne for brug med virkning for fremtiden, for så vidt dette er nødvendigt til varetagelse af CLAAS’ berettigede interesser, herunder ved indførelse af nye funktioner i portalen, og brugeren ikke begrænses urimeligt heraf. Brugeren bliver i dette tilfælde informeret om ændringerne eller tilføjelserne med et passende varsel. Gør brugeren ikke indsigelse imod gyldigheden af de nye betingelser for brug inden for to uger efter meddelelsen (indsigelsesfrist), anses de ændrede betingelser for brug for at være accepteret af brugeren. CLAAS gør i meddelelsen opmærksom på indsigelsesfristen og betydningen af indsigelsesfristen. I tilfælde af en indsigelse har operatøren dog ret til ekstraordinær opsigelse af brugsretten uden varsel, hvis der foreligger en væsentlig grund.

6.3 Retsforholdet mellem brugeren og operatøren er omfattet af tysk ret. FN-konventionen om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse. Obligatorisk værneting for alle retstvister hidrørende fra eller i forbindelse med brugen af denne portal er CLAAS’ hjemsted.

6.4 Operatøren kan stille disse betingelser for brug og yderligere oplysninger til rådighed for brugeren på forskellige sprog. Ved retstvister og fortolkningsvanskeligheder er det udelukkende den tyske version, der er gældende; alle yderligere sprogversioner kan kun anses som versioner, der letter læsningen for brugeren.